X i jordfast sten
(herfra i ca. vestlig retning)

WGS 84 - UTM: 33 W 614127 7676994