Jonas ANDERSSON STILLANDER

[38690]

1716 - 9 des 1784

Far: Anders STILIANDER

Familie 1 : Catarina ERICHSD. CHORE
 1.  Johannes STILLANDER
 2.  Margareta STILLANDER
 3. +Anders STILLANDER
 4.  Sara STILLANDER
 5.  "Datter" STILLANDER
 6.  Sara Margareta STILLANDER
 7.  Ulrica STILLANDER
 8.  Erich STILLANDER
 9.  Catarina Maria STILLANDER
 10.  Jonas STILLANDER
 11.  Christina Sophia STILLANDER
 12.  Nicolaus STILLANDER
 13.  Clara Rebecka STILLANDER
 14.  Friedrich STILLANDER

             __
             | 
            __|
           | |
           | |__
           |   
 _Anders STILIANDER __|
|           |
|           |  __
|           | | 
|           |__|
|            |
|            |__
|              
|
|--Jonas ANDERSSON STILLANDER 
| (1716 - 1784)
|             __
|            | 
|           __|
|           | |
|           | |__
|           |   
|_____________________|
           |
           |  __
           | | 
           |__|
             |
             |__
              

PERSONER

[38690] 19. FEBRUAR 1745

S.D förekallades, uppå Borgarens Fiscalens i Torneå Stad Johan Jerfvings
angifwande och ärfordran, Bonden ifrån Öfwer Torneå Socken och Pajala by Johan
Andersson Pallikä, til answar för thet han d. 16 i thenne månad til Lappmannens
Mikkel HenrikssonsKäntis hustru Gunnilla Mikkelsdotter, emot ärfallen
betalning, til En dlr. Krmt. Skal försålt en fiärndels kanna gement Korn
Brännewiin, med påstående thet Härads Rätten samma sak närmare undertsöka
wille, samt om befinnes skulle wara af Pällike förfelat, honom therföre med then
plikt, som Kongl. Mayts. Senare nådige bref och befalning om wärkställigheten
theraf, af År 1741 til Hr. Baron och Landshöfdingen i orten anse.

Härtil swarade af Johan Pällike, at ehuru wäl han icke skal kunna förneka, at
han ju om aftonen af berörde d. 16 Februarii, på Gunnilla Mikkelsdotters
flitiga begiäran försålt til henne 4 Kanner Brännewiin, af thet förråd, som han
til egen förrödenhet på resan hemifrån af then wahran medhaft, jenwäl at han
therföre ärhållit, til En

Original side 66 b:

dlr. Krmt., men föregaf therhos til någon sin förmente enskyllan therutinnan,
Gunnilla wid ankomsten til förqwarter här på marcknads platsen, intet begiärt
för seg sielf något Brännewiin, utan berättat sig wara ifrån Handelsmannen i
Torneå, Jonas Stillander , therefter utskickad, then hon föregifwit wara
opasslig, och at han Pällike så mycket mindre skal haft betänckande wid, at
låta honom thet begiärta Brännewinet undfå, som honom icke skal warit bekant;
at föryttring (salg) af samma wahra til någon annan än Lappar och Landets
inwånare warut förbuden, med flitig anhållan, at om så af mindre begrep och
eftertancka förfelat wore, Härads Rätten honom för answar therföre thenne
gången förskåna wille, med widfogad utfästelse, at sig theröre hädanefter
bättre til wara taga.

Hwilken Pällikes förtydning af Jerfving wäl i sit wärde lemnades, men hölt
likwäl före, at om ick så vore, thet hade han sig icke thes mindre emot redan
åberropade Kongle. Bref och Förordningar försedt, som alt Brännewiins upförsel
til, samt gifwande och föryttring i Lapmarckerne , så alfwarln, förbiuder,
försedt, och thet ännu så mycket mera, som honom Pällike, såsom en Landtman
icke warit tillåtit, at med

Original side 67 a:

någon Brännewiins föryttring (salg) på en priviligerad marcknads plats angå,
förnyandes alt thereföre sit redan gjorde påstående, thet måtte tillike samma
sin oloflige Brännewiins handel med ther näpst, som merhögstbemte. Kongle.
Påbud innehåller, ungiälla.

Och ehuru wäl Gunnilla Mikkelsdotter här wid närwarande på tilfrågan widgå
månde , at hon på fösagdan tid blifwit af Stilander utskickad til Johan
Pällike, at för honom kiöpa ¼ Kanna Brännewiin, thet hon och fåt emot afgifwen
betalning til En dlr. Krmt., samt sedan Stilander tilbragt och af sistbende.
Äfwen sannandes, med widfogat yttrande, at som Gunnilla wid thes nemligen
Stilanders ankomst hit til marcknads platsen d. 16 i thenne månad gifwit honom
wid handen, at hon wiste en man, som wid marcknads platsen hade Brännewiin, och
Stilander tå för sig sielf haft nogot af then waran af nöden, skal han, utan at
förut giöra sig underrättad hos hwilcken then wore til finnandes, gifwit
Gunnilla En dlr. Krmt., med begiäran at therföre på lofgifwit ställe kiöpa för
honom så mycket Brännewin, som therföre fås kunde, hwilcket hon och skal
efterkommit och honom kort thereefter ¼ kanna tilbragt, obemält hwarest och af
hwem hon thet uphandlat, ther efter Stilander ei eller skal kommit at fråga,
anhållandes at som icke warit bekant, thet honom såsom en Borgare wartit
förment, at til egen förnödenhet sig så i Lapmarcken, som annor-

Original side 67 b:

städes Brännewiin tilhandla, Härads Rätten honom för answar uti hwad således af
okunnighet felat wara kunde, enskylla wille.

Likwäl och emedan Pällike således, som redan anfört är, widgåt; at han, såsom
wäl kunnig af thet answar then sig åsanckar, som emot meråberopade Kongle.
Förordning af År 1723 samt ytterlre. Nådig Rescript til Hr. Baron och
Landshöfdingen i orten af År 1741, til Lapmarckerne upförer, föryttrar eller
skiäncker til någon af Allmogen Brännewin, icke thes mindre af samma wahra til
¼ kanna giort föryttring til Lapmannens Mikkel Henrikssons Käntis hustru
Gunnilla Mikkelsdotter här på marcknads platsen d. 16 i thenne månad;

Förthenskull pröfwade ock Härads Rätten i anledning af så wäl meråberopade
Kongle. Bref och Rescript, som 18 õ af Kongle. Majts. Nådige Resolution på
Borgerskapets beswär af d. 13 Novembr. 1741, thet bör han Johan Andersson
Pällike samma sin oloflige Brännewiins föryttring, med sine Etthundrade dlr.
Srmts. Böter umgiälla, thertil medhafwa förwärckat wahrans wärde 10 2/3 öre
berörde mynt, kunnandes thes föregifwande, at så på Handelsmannen Stilanders
beskickning skiedt, honom så mycket mindre til någon enskyllan tjena, som,

Original side 68 a:

ehwad hellre ock warit, honom, såsom en Landtman icke icke tilståt, at nogot
Brännewin til föryttring härstädes upföra.

För öfrigt warandes så Stilander, som Gunnilla Mikkelsdotter, at sig hädanefter
för all uphandling af Brännewiin på olofliga Ställen i Lapmarckerne noga til
wara taga, så kiärt them är, at answar och olägenhet therföre undwika.

Kommentar: Denne Jonas Stilander er min 4. Tipp-oldefar, ff mf ff f. f.: 1716
og var altså 29 år i 1745 da denne saken gikk.

Utdrag fra sak av 21. Februar 1745 Jukkasjärvis Tinglag.

Af Handelsmannen ifrån Torneå Anders Murberg androgs inför Rätta, som hade han
d. 15 i thenne månad wid sin resa ifrån Enonteckis hit til marcknads platsen
til Borgarens Anders Stilianders Raid (Raid: same som passer en bofast persons
reiner) Karl Mikkel Andersson Juncka lefwererat och han uti en Stiliander
tilhörig Lass Ackia (Ackia: slede, pulk), med thes husbondes lof och tilstånd
inlagt Fyra stycken små Koppar Kettlar tilsammans af ungefär femton marckers
wigt, men som han Murberg wid Junckas ankomst hit til Juckasjerfvi skal saknat
samma Kiettlar och i theras ställe befunnit i samma Ackia, som the i Enontekis
blifwit inlagde en säk, hwaruti han wid

Original side 76 a:

öpnandet skal befunit wid pass Et Lispund Salt, thes begiäran, at Härads Rätten
Juncka här öfwer höra wille, samt tillika inhämta thes utlåtande, om och huru
wida han nu mera må widgå sig samma Kietlar af honom Murberg til sit försel
hafwa emottagit eller icke och hwarefter han skal wara betänckt, at sit
påstående emot honom inrätta.

Häröfwe förklarade sig Mikkel Juncka, at ehuruwäl Handelsmannen Murberg förr
afresan ifrån Enontekis d. 15 i thenna månad för honom berättat, at han i en
Stiliander tilhörig Ackia några Koppar Kiettlar inlagt, så skal ha the samma
likwäl hwarcken för honom upwist eller til antalet upgifwit och hwad salt
säcken angår, thet wore then samma af Handelsmannen Nils Flems Raid Karl Mikkel
Jönsson Kaino tillagd på wägen emellan Enonteckis och Juckasjerfvi, samt at
Juncka icke wore underrättad om någre Kiettlar honom ifrån Enon-

Original side 76 b:

teckis medföljt eller icke.

Kommentar:

Denne Anders Stiliander kan godt være far til Jonas. Saken om brennevin,
Handelsmannen Jonas Stilander fra Torneå , Jonas Andersson Stilander. I den
andre saken høre vi om en pulk tilhørende Anders Stiliander. Denne pulken ble
fraktet fra Enontekis til Stilianders reinoppasser i Juckasjerfvi, og da man jo
anta at Anders Stiliander var borger i Enontekis. Jonas Stilander var inflytter
i Torneå, så det er ikke usansynlig at Anders Stiliander var far til Jonas
Andersson Stilander. Navn ble ofte skrevet på forskjellige måter. Flere søk
vedr. denne saken er pr 15/3-97 på gang. Da kan jo navnet Stilander -
Stillander - Stiliander ha sin opprinnelse i et samisk navn/uttrykk.

Kilde:
Tore Amundsen
Brøholtskogen 7
3430 Spikkestad, Norway

HJEMMESIDE


          Sortert på "etternavn"           Sortert på fornavn   
Søk:
Søk:

HTML opprettet av GED2HTML v3.6 den 11.07.2021. Inneholder 85025 personer og 28499 familier. .


PageViews:
UniqueVisitors:
web counter
web counter


HTML opprettet av GED2HTML v3.6 den 11.07.2021. Inneholder 85025 personer og 28499 familier. .